Remote uživatelské testování — postřehy z praxe

Image for post
Image for post

Rekrutace respondentů

Příprava na rozhovor — co se osvědčilo

Průběh rozhovoru — co všechno se může stát

Key takeaways

Image for post
Image for post

UX/UI design agency ◆ Mobile and web apps for the world’s top banks, enterprise and B2B clients ◆ User experience driven by design thinking, data and technology

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store